POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNAKLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rydułtowy z siedzibą przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy. Kontakt e-mail: um@rydultowy.pl lub tel. 32 45 37 411.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@rydultowy.pl lub tel. 32 45 37 480.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie celem realizacji Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm.).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia celu. Następnie będą przetwarzanie do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora danych.

6. Posiadają Państwo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawienia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziały w głosowaniu na projekty do Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.