Rydułtowski Budżet Obywatelski 2025

RYDUŁTOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2025

Po raz kolejny masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta! 

Na czym polega Rydułtowski Budżet Obywatelski 2025 ?

W tym roku, z budżetu miasta Rydułtowy wydzielona została kwota 50 000 zł. 

Projekty podzielono na 2 kategorie kwotowe: 

  • do 20 000 zł.
  • do 30 000 zł.

Wnioskodawca może złożyć tylko 1 projekt w danej kategorii kwotowej, mieszkaniec zaś może głosować na 1 projekt w każdej kategorii kwotowej.

Każdy z mieszkańców może złożyć projekt przedsięwzięcia, które jego zdaniem powinno być zrealizowane. Wraz z projektem złożyć trzeba minimum 20 podpisów innych mieszkańców popierających ten projekt. 

Projekty będzie można zgłaszać od 15 lipca do 2 sierpnia 2024 r.

Zgłoszenia można przesyłać zarówno w wersji papierowej jak i internetowej.

  • Jaki charakter mogą mieć projekty ?

Mogą to być projekty o charakterze kulturalnym, integracyjnym, inwestycyjnym, drobne zagospodarowanie przestrzeni, wydarzenia, koncerty czy inne zależne od pomysłowości wnioskodawcy. 

Projekty dotyczyć mogą całego miasta, jak i jego części.

Projekty nie mogą też generować w następnych latach kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości projektu. Dodatkowe wymogi dla projektów określa Uchwała oraz Zarządzenie.

  • Które projekty zostaną zrealizowane ?

Projekty, które przejdą fazę oceny formalnej, zostaną oddane pod ocenę mieszkańców. 

W dniach od 23 sierpnia do 8 września 2024 roku mieszkańcy będą mogli głosować na wybrany przez siebie projekt. 

Głosować będzie można przez stronę internetową (do 8 września), bądź papierowo we wskazanych lokalizacjach (do 6 września w godzinach pracy jednostek).

Zrealizowane w 2025 roku będą te projekty, które w głosowaniu otrzymają największą liczbę głosów w danej kategorii kwotowej.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na poszczególne Projekty oraz sporządzeniu listy rankingowej z wynikami.

Suma uzyskanych głosów decyduje o kolejności projektów na liście projektów do realizacji. Do realizacji rekomenduje się Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów w danej kategorii kwotowej, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego.

W przypadku otrzymania przez dwa lub więcej projektów w tej samej kategorii kwotowej takiej samej liczby głosów o ich miejscu na liście decyduje losowanie.

W przypadku, gdy w którejś z dwóch kategorii kwotowych nie zostanie zgłoszony żaden Projekt, środki na realizację Projektów z danej kategorii nie zostaną przesunięte na inne kategorie kwotowe. 

Jeżeli w toku realizacji projektów w poszczególnych kategoriach kwotowych poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych projektów, będą realizowane kolejne projekty znajdujące się na liście projektów rezerwowych, które zdobyły największą liczbę punktów.

Suma kosztów realizacji projektów w poszczególnych kategoriach kwotowych, umieszczonych na liście rankingowej, poddanych głosowaniu nie może przekroczyć poszczególnych kwot w danej kategorii.

Więcej informacji już wkrótce na www.rydultowy.pl oraz Facebook!