Rydułtowski Budżet Obywatelski 2023

RYDUŁTOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023

W ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 realizowane będą projekty spełniające następujące wymogi formalne:

1) projekty, z których korzyść czerpać będą mieszkańcy Miasta Rydułtowy,

2) projekty, których całkowity koszt realizacji nie przekracza kwoty 150.000 ZŁ

3) projekty złożone wyłącznie na formularzu:

   a) elektronicznym, dostępnym na stronie internetowej budzet.rydultowy.pl,

   b) papierowym, wydrukowanym ze strony internetowej budzet.rydultowy.pl,

   c) papierowym, pobranym w wyznaczonym punkcie głosowania,

4) projekty złożone w terminie.

Dodatkowe wymogi stawiane projektom składanym w ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023:

1) projekt musi spełniać warunek ogólnodostępności, rozumiany jako zapewnienie możliwości czerpania korzyści z efektów realizacji projektu na równych prawach także tym mieszkańcom, którzy nie korzystają systematycznie z oferty podmiotu administrującego nieruchomością objętą realizacją projektu,

2) projekt musi być wykonalny prawno-technicznie i możliwy do realizacji w całości w 2023 roku,

3) nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania, np. prac projektowych bez robót budowlanych lub odwrotnie,

4) nie mogą być realizowane projekty:

   a) które nieprecyzyjnie określają miejsce i sposób realizacji projektu, 

   b) które po ich realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu zadania,

   c) sprzeczne z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

   d) wymagające współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli nie zawierają wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia tych podmiotów,

   e) naruszające prawa osób trzecich,   

   f) których realizacja miałaby przebiegać na terenach nie będących własnością Miasta, lub też na terenach na których Miasto nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością - chyba, że koszty realizacji projektu uwzględniają zawarcie stosownej umowy cywilno-prawnej,     

  g) zakładające wydatki, które są możliwe do poniesienia przez jednostki organizacyjne Miasta w ramach ich funkcjonowania lub przez inne podmioty, które finansowane są z budżetu Miasta.