Rydułtowski Budżet Obywatelski 2024

RYDUŁTOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2024

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta! 

  • Na czym polega Rydułtowski Budżet Obywatelski 2024 ?

Z budżetu miasta Rydułtowy wydzielona została kwota 200 000 zł.

Projekty podzielono na 3 kategorie kwotowe: 

do 130 000 zł,

do 50 000 zł

oraz do 20 000 zł. 

Wnioskodawca może złożyć tylko 1 projekt w danej kategorii kwotowej, mieszkaniec zaś może głosować na 1 projekt w każdej kategorii kwotowej. 

Każdy z mieszkańców może złożyć projekt przedsięwzięcia, które jego zdaniem powinno być zrealizowane. Wraz z projektem złożyć trzeba minimum 20 podpisów innych mieszkańców popierających ten projekt. 

Projekty zgłaszać można od 20 marca do 28 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenia można przesyłać zarówno w wersji papierowej jak i internetowej.

  • Jaki charakter mogą mieć projekty ?

Mogą to być projekty o charakterze inwestycyjnym, drobne zagospodarowanie przestrzeni, imprezy o charakterze integracyjnym, inne zależne od pomysłowości wnioskodawcy. Projekty dotyczyć mogą całego miasta, jak i jego części. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację rocznego Budżetu Obywatelskiego wynosi 200 000,00 zł, z czego środki wydatkowane w ramach Budżetu Obywatelskiego dzielone są na następujące kategorie kwotowe projektów:

  1.     projekt do kwoty 130 000,00 zł 
  2.     projekt do kwoty 50 000,00 zł 
  3.     projekt do kwoty 20 000,00 zł 

Projekty nie mogą też generować w następnych latach kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości projektu. Dodatkowe wymogi dla projektów określają Uchwała Nr 54.499.2023 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 stycznia 2023 r. oraz Zarządzenie Nr 59.BAO.OR.2023 z dnia 3 marca 2023 r.

  • Które projekty zostaną zrealizowane ?

Projekty, które przejdą fazę oceny formalnej, zostaną oddane pod ocenę mieszkańców. 

W dniach od 1 do 25 czerwca 2023 roku mieszkańcy będą mogli głosować na wybrany przez siebie projekt. Głosować będzie można przez stronę internetową (do 25 czerwca), bądź papierowo we wskazanych lokalizacjach (do 23 czerwca).

Zrealizowane w 2024 roku będą te projekty, które w głosowaniu otrzymają największą liczbę głosów w danej kategorii kwotowej.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na poszczególne Projekty oraz sporządzeniu listy rankingowej z wynikami.

Suma uzyskanych głosów decyduje o kolejności projektów na liście projektów do realizacji. Do realizacji rekomenduje się Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów w danej kategorii kwotowej, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego.

W przypadku otrzymania przez dwa lub więcej projektów w tej samej kategorii kwotowej takiej samej liczby głosów o ich miejscu na liście decyduje losowanie.

W przypadku, gdy w którejś z trzech kategorii kwotowych nie zostanie zgłoszony żaden Projekt, środki na realizację Projektów z danej kategorii nie zostaną przesunięte na inne kategorie kwotowe. Jeżeli w toku realizacji projektów w poszczególnych kategoriach kwotowych poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych projektów, będą realizowane kolejne projekty znajdujące się na liście projektów rezerwowych, które zdobyły największą liczbę punktów.

Suma kosztów realizacji projektów w poszczególnych kategoriach kwotowych, umieszczonych na liście rankingowej, poddanych głosowaniu nie może przekroczyć poszczególnych kwot w danej kategorii.

Więcej informacji już wkrótce na www.rydultowy.pl oraz Facebook!