do zakończenia głosowania

Budżet Obywatelski - edycja 2022

Mamy to!! Wnioski projektowe złożone, pracownicy Urzędu wraz z Wnioskodawcami zrobili wszystko, żeby jak najwięcej pomysłów ujrzało światło dzienne i zostało dopuszczonych do głosowania. Teraz Twoja kolej! Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, przejrzyj listę zgłoszonych projektów, wybierz ten, który najbardziej Ci się podoba i oddaj swój głos!

ODDAJ SWÓJ GŁOS

NA PROJEKT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Budżet Obywatelski w Rydułtowach

Urząd Miasta Rydułtowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Budżet Obywatelski w Rydułtowach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów lub występują niejasne opisy zarówno linków tekstowych jak i obrazkowych
 • brak możliwości korzystania z menu za pomocą klawiatury
 • brak etykiet i opisów w niektórych polach formularzy lub polach wyboru lub etykiety są niedokładne
 • nie wszystkie odsyłacze są poprawnie opisane
 • brak skrótów klawiszowych dla funkcji strony internetowej
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków
 • dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego
 • pliki możliwe do pobrania nie są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
 • dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Urząd Miasta Rydułtowy

Ul. Ofiar Terroru 36

44-280 Rydułtowy

Tel. 32 4537416

Fax: 32 4537411

e-mail: um@rydultowy.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej bądź z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową jest Pan Krzysztof Grzenia, adres poczty elektronicznej kgrzenia@urzad.rydultowy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4537445

Osobą odpowiedzialną za dostępność architektoniczną jest Pani Magdalena Lisson, adres poczty elektronicznej mlisson@urzad.rydultowy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4537431.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skargi na brak zapewnienia dostępności należy przesyłać na adres dostepnosc@urzad.rydultowy.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Rydułtowy
 • Adres: Urząd Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
 • E-mail: um@rydultowy.pl
 • Telefon: 324537411

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • pierwsze – główne od ul. Ofiar Terroru - bezpośdrednio na I piętro,
 • drugie - od ul. Ofiar Terroru - na parter,
 • drugie od strony parkingu za budynkiem - na półpiętro pomiędzy parterem i I piętrem.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Biuro Obsługi Mieszkańca (Kancelaria) znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Przed głównym wejściem do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Obecnie budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Trwają prace związane z rozbudową Urzędu oraz mające na celu zapewnienie dostępności architektonicznej budynku dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • pierwsze – główne od ul. Raciborskiej,
 • drugie od strony MOPS z drugiej strony budynku.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przy głównym wejściu znajdują się schody do budynku. Biuro Obsługi znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Przy drugim wejściu od strony parkingu znajdują się schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Przed drugim wejściem do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Parter budynku jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Straż Miejska Rydułtowy ul. Jagiellońska 33, 44-280 Rydułtowy

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony placu targowego, dostępne z poziomu terenu, bez schodów.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje się, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Urzędem Miasta Rydułtowy możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: um@rydultowy.pl,
 • elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: www.esp.rydultowy.pl,
 • przesyłanie faksów na numer (32) 45 37 410,
 • korespondencję pisemną na adres: Urząd Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44‑280 Rydułtowy.

Zapewniona jest możliwość komunikowania się w języku migowym za pośrednictwem pracownika Kancelarii Urzędu Miasta Rydułtowy. Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy.

Zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do czytania oraz dostosowanym dla osób słabowidzących.

W budynkach Urzędu nzamontowane są 4 pętle indukcyjne wspomagające osoby z ubytkami słuchu. Urządzenia te znajdują się przy nastęujących stanowiskach: 

 • Biuro Obsługi Mieszkańca - 1 piętro
 • Stanowisko Ewidencji Ludności - 1 piętro
 • Kasa - 1 piętro
 • Sekretariat Burmistrza Miasta Rydułtowy - 2 piętro


Urząd Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Telefon: 32 4537411 / Faks: 32 4537410 / Adres e-mail: um@rydultowy.pl

NIP Miasta Rydułtowy: 647-10-17-693
NIP Urzędu Miasta Rydułtowy: 647-25-60-809
Identyfikator gminy: 2415031

Urząd Miasta Rydułtowy jest czynny w następujących godzinach:
poniedziałek-środa od 7:30 do 15:30,
czwartek od 7:30 do 17:00,
piątek od 7:30 do 14:00.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie.

Zasady ich używania zostały opisane w Polityce Prywatności