Informacje

UCHWAŁA NR 10.110.2019
RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 29 sierpnia 2019 r.w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Na podstawie art. 5a ust. 2, 3 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Rydułtowy na temat wydatków finansowanych z wydzielonej części budżetu Miasta Rydułtowy.

2. Przyjąć dla wydzielonej części budżetu, podlegającej konsultacjom, nazwę „Rydułtowski Budżet Obywatelski 2020”.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych, o których mowa w § 1 określa w załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 4. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan

Załącznik do uchwały Nr 10.110.2019
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Rydułtowy dotyczące wydatków finansowanych z Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 przeprowadza się w celu włączenia mieszkańców w proces współdecydowania o przedsięwzięciach Miasta Rydułtowy i ich uczestniczenia w projektowaniu wydatków na zadania realizowane w ich obszarach zamieszkania.

§ 2. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020;

2) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Rydułtowy;

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Rydułtowy;

4) Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Rydułtowy;

5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Rydułtowy;

6) projekcie – należy przez to rozumieć projekt (pomysł) zgłaszany przez mieszkańców w ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020;

7) punkcie głosowania - należy przez to rozumieć budynki: Urzędu Miasta, Biblioteki Publicznej Miast Rydułtowy, Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks";

8) Zespole ds. budżetu obywatelskiego – należy przez to rozumieć zespół pracowników Urzędu, powołany przez Burmistrza, do zorganizowania akcji informacyjnej, przeprowadzenia weryfikacji zgłoszonych projektów, a także przeprowadzenia głosowania i ustalenia listy zadań wybranych przez mieszkańców do realizacji w ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

§ 3. Łączna kwota przeznaczona na projekty planowane do realizacji w ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 4. 1. Ustala się ramowy harmonogram konsultacji, który obejmuje:

1) ogłoszenie konsultacji,

2) akcję informacyjną,

3) zgłaszanie propozycji projektów,

4) weryfikację propozycji projektów zgłaszanych przez mieszkańców,

5) wybór projektów i ogłoszenie wyników.

2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta ogłasza Burmistrz, podając do publicznej wiadomości harmonogram i szczegółowy przebieg konsultacji.

Rozdział 2.
Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłoszone projekty

§ 5. Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§ 6. 1. W ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 realizowane będą projekty spełniające następujące wymogi formalne:

1) projekty, z których korzyść czerpać będą mieszkańcy Miasta Rydułtowy,

2) projekty, których całkowity koszt realizacji nie przekracza kwoty wymienionej w § 5,

3) projekty złożone wyłącznie na formularzu:

    a) elektronicznym, dostępnym na stronie internetowej budzet.rydultowy.pl,

    b) papierowym, wydrukowanym ze strony internetowej budzet.rydultowy.pl,

    c) papierowym, pobranym w wyznaczonym punkcie głosowania,

4) projekty złożone w terminie określonym w § 8.

2. Dodatkowe wymogi stawiane projektom składanym w ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020:

1) projekt musi spełniać warunek ogólnodostępności, rozumiany jako zapewnienie możliwości czerpania korzyści z efektów realizacji projektu na równych prawach także tym mieszkańcom, którzy nie korzystają systematycznie z oferty podmiotu administrującego nieruchomością objętą realizacją projektu,

2) projekt musi być wykonalny prawno-technicznie i możliwy do realizacji w całości w 2020 roku,

3) nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania, np. prac projektowych bez robót budowlanych lub odwrotnie

4) nie mogą być realizowane projekty:

    a) które nieprecyzyjnie określają miejsce i sposób realizacji projektu,

    b) które po ich realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu zadania,

    c) sprzeczne z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

    d) wymagające współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli nie zawierają wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia tych podmiotów,

    e) naruszające prawa osób trzecich,

    f) których realizacja miałaby przebiegać na terenach nie będących własnością Miasta, lub też na terenach na których Miasto nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością - chyba, że koszty realizacji projektu uwzględniają zawarcie stosownej umowy cywilno-prawnej,

    g) zakładające wydatki, które są możliwe do poniesienia przez jednostki organizacyjne Miasta w ramach ich funkcjonowania lub inne podmioty, które finansowane są z budżetu Miasta.

Rozdział 3.
Zgłaszanie propozycji projektów, wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt

§ 7. 1. Projekt może składać każdy mieszkaniec za pomocą formularza, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3, w następujący sposób:

1) wypełniony bezpośrednio na stronie budzet.rydultowy.pl

2) pobrany ze strony budzet.rydultowy.pl, wydrukowany, wypełniony i odesłany pocztą na adres Urzędu lub dostarczony do siedziby Urzędu,

3) pobrany w formie papierowej w wyznaczonym punkcie głosowania, wypełniony i odesłany pocztą na adres Urzędu lub dostarczony do siedziby Urzędu.

2. Do formularza projektu zgłaszający dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 20 innych mieszkańców. Lista może zostać doręczona osobiście, przesłana pocztą do Urzędu lub przesłana w formie zeskanowanej za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego na stronie budzet.rydultowy.pl.

§ 8. Propozycje projektów można składać w terminie od 16 września do 6 października 2019 r. włącznie.

§ 9. Zgłaszający projekt określa przybliżony koszt jego realizacji. Koszt powinien uwzględniać wszelkie składniki realizacji projektu - w tym projekt, ewentualny najem itp.

§ 10. Ostatecznej wyceny dokonuje Zespół ds. budżetu obywatelskiego w procesie weryfikacji zgłoszonych projektów, przed ich publikacją na stronie budzet.rydultowy.pl.

Rozdział 4.
Zasady oceny zgłaszanych projektów oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

§ 11. 1. Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji, której dokonuje Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

2. Zespół ds. budżetu obywatelskiego ocenia, czy projekt:

1) jest kompletny,

2) spełnia wymogi określone przepisami prawa,

3) jest wykonalny technicznie,

4) spełnia wymogi określone w § 6.

§ 12. 1. W przypadku stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony projekt nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do oceny, czy spełnia on wymogi zawarte w § 6 ust. 2, mieszkaniec składający formularz zostanie niezwłocznie poinformowany o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji złożonego projektu.

2. Zgłaszający powinien dokonać koniecznego uzupełnienia lub modyfikacji projektu w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia o brakach.

3. Nie uzupełnienie lub brak modyfikacji projektu skutkuje nie poddaniem projektu dalszej weryfikacji.

4. Projekt może być uzupełniany lub modyfikowany wyłącznie jeden raz.

§ 13. 1. Wyniki weryfikacji merytorycznej są podawane do publicznej wiadomości na stronie budzet.rydultowy.pl w terminie do 10 dni od dnia zakończenia składania wniosków.

2. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera co najmniej wykaz złożonych projektów, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdego z projektów oraz zwięzłe uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych.

§ 14. 1. Odwołanie od decyzji Zespół ds. budżetu obywatelskiego można składać do Burmistrza w terminie 4 dni od podania wyników do publicznej wiadomości.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 może wnieść autor projektu.

3. Odwołanie składa się w formie pisemnej.

4. Odwołanie wniesione po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

5. Burmistrz podejmuje rozstrzygnięcie w ciągu 4 dni od momentu otrzymania odwołania.

5. Rozstrzygnięcie Burmistrza o sposobie rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.

6. Rozstrzygnięcie Burmistrza w formie pisemnej jest dostarczane wnoszącemu odwołanie.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Burmistrza odwołania projekt otrzymuje status „przyjęty”.

§ 15. 1. Z projektów oznaczonych, jako „przyjęte” tworzona jest lista projektów, które brać będą udział w głosowaniu mieszkańców.

2. Lista zawiera nazwę projektu, krótki jego opis, szacunkowy koszt realizacji.

3. Kolejność projektów na liście jest ustalana na podstawie daty ich zgłoszenia.

Rozdział 5. Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podania ich do publicznej wiadomości

§ 16. 1. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Miasta.

2. W przypadku osób niezameldowanych na terenie Miasta Rydułtowy wymagane jest oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania na terenie Miasta Rydułtowy złożone przez głosującego na karcie do głosowania.

3. Głos oddaje się:

1) za pośrednictwem formularza interaktywnego umieszczonego na stronie internetowej budzet.rydultowy.pl

2) za pomocą papierowej karty do głosowania - wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie głosowania.

4. Głos oddaje się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania jednego z projektów umieszczonych na liście utworzonej zgodnie z § 15 oraz podanie swojego pierwszego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania - celem weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu.

5. Każdemu z mieszkańców spełniającemu warunek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje prawo głosowania z wykorzystaniem strony internetowej budzet.rydultowy.pl albo za pomocą karty do głosowania wyłącznie na jeden projekt umieszczony na liście projektów poddanych pod głosowanie.

§ 17. 1. Karty do głosowania złożone w punktach głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych.

2. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, nie zawierające wymaganych danych oraz nie zawierające zgody głosującego na przetwarzanie danych osobowych, będą uznane za nieważne.

3. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

4. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę karty do głosowania i równoczesne głosowanie z wykorzystaniem strony internetowej budzet.rydultowy.pl, w głosowaniu bierze udział głos oddany przez stronę internetową.

5. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty przez nie wypełnione będą uznane za nieważne.

§ 18. 1. Głosowanie za pośrednictwem internetu trwa od godz. 0:00 dnia 21 października 2019 roku do godz. 24:00 dnia 10 listopada 2019 roku.

2. Głosowanie za pomocą kart do głosowania w punktach głosowania trwa od 21 października do 8 listopada 2019 roku, przy czym oddanie głosu jest możliwe wyłącznie w godzinach pracy jednostek, w których wyznaczono punkty głosowania.

3. W przypadku zdarzeń losowych Burmistrz może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu głosowania.

O fakcie tym niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia losowego powiadomi mieszkańców na stronie internetowej miasta.

4. Zespół ds. budżetu obywatelskiego ogłasza wynik głosowania, który podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

5. Od wyników głosowania nie przysługuje odwołanie.

§ 19. 1. Na podstawie wyników głosowania Zespół ds. budżetu obywatelskiego tworzy listę rankingową projektów ułożoną według ilości uzyskanych głosów.

2. Na liście rankingowej umieszcza się projekty, które otrzymały co najmniej 100 głosów.

3. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych projektów będzie pozostawać ze sobą w sprzeczności lub realizacja jednego z nich będzie wykluczać możliwość realizacji drugiego, na liście rankingowej zostanie umieszczony projekt, który zdobył największe poparcie.

4. Suma kosztów realizacji projektów umieszczonych na liście rankingowej nie przekraczająca kwoty określonej w § 3 wyznacza liczbę projektów wybranych do realizacji. Pozostałe projekty stanowią listę projektów rezerwowych.

5. Jeżeli dwa lub więcej projektów poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje losowanie przeprowadzone publicznie przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

6. Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych projektów, wykonane mogą być kolejne znajdujące się na liście projektów rezerwowych, które zdobyły największą liczbę punktów – aż do wyczerpania środków.

Rozdział 6.
Harmonogram realizacji zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego

§ 20. Szczegółowy harmonogram realizacji zadań wybranych przez mieszkańców w ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 ustala Burmistrz, po podjęciu przez Radę uchwały budżetowej na rok 2020.

Rozdział 7. Promocja, informacja, edukacja i ewaluacja

§ 21. 1. Wszelkie działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego wykonywane są przez pracowników Urzędu poprzez między innymi:

1) spotkania z mieszkańcami,

2) informacje na stronie internetowej budzet.rydultowy.pl

3) przy okazji kontaktów z mieszkańcami załatwiającymi indywidualne sprawy w godzinach pracy Urzędu.

2. Działania wymienione w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom idei i zasad budżetu obywatelskiego oraz funkcjonowania Miasta,

2) zachęcanie do składania projektów oraz wzięcia udziału w głosowaniu,

3) upowszechnianie informacji o projektach mieszkańców, wynikach głosowania na projekty zgłoszone w ramach Rydułtowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz o efektach realizacji tych zadań.

3. W ramach prowadzenia działań wymienionych w ust. 1 pracownicy Urzędu wykorzystują wszelkie narzędzia komunikacji społecznej, w tym: otwarte spotkania informacyjne z mieszkańcami, publikacje drukowane, publikacje na stronie budzet.rydultowy.pl, współpracę z mediami i innymi podmiotami zainteresowanymi popularyzacją idei budżetu obywatelskiego.

4. Niezwłocznie po zakończeniu roku kalendarzowego Zespół ds. budżetu obywatelskiego dokonuje analizy przeprowadzonych działań i przedstawia raport Burmistrzowi. Raport może zawierać propozycje zmian doskonalących proces wyboru lub realizacji budżetu obywatelskiego.


Urząd Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Telefon: 32 4537411 / Faks: 32 4537410 / Adres e-mail: um@rydultowy.pl

NIP Miasta Rydułtowy: 647-10-17-693
NIP Urzędu Miasta Rydułtowy: 647-25-60-809
Identyfikator gminy: 2415031

Urząd Miasta Rydułtowy jest czynny w następujących godzinach:
poniedziałek-środa od 7:30 do 15:30,
czwartek od 7:30 do 17:00,
piątek od 7:30 do 14:00.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie.

Zasady ich używania zostały opisane w Polityce Prywatności wprowadzonej Polityce Prywatności